Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Over S☼N

S☼N heeft als doel huurders een levensloop bestendige woning
te bieden in een plezierige woonomgeving.

Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek is bij notariële akte in 1974 opgericht. S☼N heeft, in principe, als doel het verschaffen van seniorenhuisvesting en indien nodig verzorging. Het bestuur heeft getracht dit doel te bereiken middels de bouw van wooncentrum De Dertienhuizen, Marijke Staete en De Rotonde. De appartementencomplexen zijn in principe bedoeld voor senioren (55+), maar worden inmiddels bewoond door jong én oud. Met deze appartementencomplexen wordt getracht een aantal voorzieningen samen te brengen, waardoor uitbreiding van de plaatselijke vormen van hulp- en dienstverlening mogelijk wordt gemaakt. S☼N wil daarmee de voorwaarden scheppen, die nodig zijn om de zelfstandigheid van ouderen zolang mogelijk te handhaven en hen bovendien een gevoel van veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid te geven.

 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van S☼N verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en zorgt dat het doel van S☼N wordt bereikt. S☼N werkt zonder winstoogmerk. Momenteel telt het bestuur zes leden:

De heer J.C. Hoftijzer, voorzitter
De heer C. de Kievit, secretaris
De heer J.A.G. Berk, penningmeester

 

Aftreden bestuursleden
Het bestuur neemt afscheid van de volgende personen.

De heer A.W. van Gemerden zal, wegens zijn verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch, per 1 oktober 2014 zijn hamer als waarnemend voorzitter neerleggen. Wij willen de heer Van Gemerden hartelijk danken voor zijn inzet!

De heer A. Middelkoop heeft aangeven dat hij na 1 januari 2015 zijn functie als bestuurslid wil beëindigen. Wij willen de heer Middelkoop ook hartelijk danken voor zijn inzet!

De heer A.L. van Leeuwen heeft zijn functie als penningmeester overgedragen aan de heer J.A.G. Berk. Wij willen de heer Van Leeuwen hartelijk danken voor zijn inzet!

Mevrouw mr. N. Karabulut heeft haar functie als bestuurslid beëindigd. Wij willen mevrouw Karabulut hartelijk danken voor haar inzet!

 

Vergaderingen
Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand.

 

Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek

 

 

 

 

 

 

 

-SON - Recreatiezaal